(7) વિદ્યાર્થીઓ માટેજ્ઞાન-વિજ્ઞાન, સામાન્યજ્ઞાન માટે.
નાના બાળકો માટેની સાઈટ
બાળકોનું  બ્રહ્માંડ 
કચરામાંથી  બેસ્ટ રમકડા અને પ્રયોગો  જુઓં
TOYS FROM TRASH / GUJARATI - One-Minute Films